هواکش های آکسیال

هواکش های آکسیال۱۳۹۸/۲/۱۳ ،۱۳:۳۳:۲۵ +۰۰:۰۰

Project Description

در ۲ مدل مستقیم و غیر مستقیم با تخلیه ۱۰ هزار الی ۶۰ هراز متر مکعب ساخته میشود.